Generelle abonnementsbetingelser

1. GENERELT

Som kunde (herefter benævnt KUNDEN) hos easynet ApS indgår KUNDEN nærværende aftale med:

easynet ApS (herefter benævnt EASYNET)
Danmarksvej 26
DK-8660 SKANDERBORG
CVR-nr.: 27763642

Med ”easyPAPER platform” menes den applikation, som stilles til rådighed for KUNDEN. Applikationen konverterer en pdf til til et online format, som brugerne kan tilgå via browseren fra deres computer, tablet eller smartphone.

Med ”hostingen” menes lejen af lagerplads på Internettet, hvorfra easyPAPER løsningen afvikles og hvor KUNDENS publikation rent fysisk ligger. Af såvel sikkerheds- som driftsmæssige hensyn skal KUNDENS easyPAPER løsning hostes på et webhotel, som anvises af EASYNET.

”Abonnement” er den pris, som KUNDEN løbende betaler for at have adgang til sine publikationer. Størrelsen på abonnementet vil afhænge af antallet af publikationer og eventuelle rabatter.

Med ”KUNDENS publikation” menes siderne og deres indhold i form af tekst, billeder m.v., som KUNDEN har oploadet til easyPAPER platformen i pdf-format.

Med ”KUNDEN” menes den person eller virksomhed, som indgår nærværende aftale med EASYNET.

Med denne aftale tildeles KUNDEN ret til at bruge easyPAPER løsningen.

easyPAPER løsningen leveres på abonnementsbasis med automatisk fornyelse og med en abonnementsperiode på 1 måned. Abonnementet fornyes automatisk den 1. i hver måned indtil KUNDEN opsiger abonnementet helt eller delvist jf. punkt 6.1.


2. YDELSEN

2.1 EASYPAPER PLATFORMEN
easyPAPER platformen er en internetbaseret applikation, hvor KUNDEN kan uploade en publikation jf. de nærmere foreskrifter på websitet til et online katalog, som KUNDEN kan gøre tilgængelig for sine besøgende på websitet eller lignende.

EASYNET stiller easyPAPER platformen til rådighed for KUNDEN, og EASYNET beholder enhver ejendoms- og ophavsret til alle de eksisterende og fremtidige dele af easyPAPER platformen.

EASYNET er forpligtet til at rette fejl på easyPAPER platformen, medmindre fejlene opstår som følge af forkert brug fra KUNDENS side, udefra kommende virus, ændring eller integration af software, der ikke er foretaget af EASYNET eller brug af systemet til andre formål end de oprindeligt bestemte.

Der gives ingen garantier på softwaren af nogen art, hverken eksplicitte eller implicitte. Dette inkluderer men er ikke begrænset til garantier om omsætning, egnethed til et specifikt formål og krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder. Hverken EASYNET eller EASYNETS hostingpartner kan holdes ansvarlige for krav, skade eller skyld af nogen art som følge af anvendelse eller brug af easyPAPER platformen.

Abonnementet giver mulighed for support pr. telefon og e-mail inden for EASYNET’s normale åbningstider for KUNDEN. Supporten omfatter hjælp til at bruge easyPAPER platformen. Ved tilføjelser eller opgaver, som ikke er omfattet af abonnementsaftalen, vil den enkelte medarbejder ved EASYNET fremsende konkret tilbud eller timeestimat på løsningen pr. mail.

2.2 HOSTING
Hostingen omfatter driften af det webhotel, hvor easyPAPER platformen og kundens publikationer ligger rent fysisk. easyPAPER platformen skal hostes på af EASYNET anviste servere/webhoteller.

2.3 UDSKIFTNING AF PUBLIKATIONER
Via KUNDENS administration kan KUNDEN udskifte aktive easyPAPER publikationer ubegrænset. I det øjeblik en easyPAPER publikation bliver opdateret vil den gamle udgave af easyPAPER publikationen ikke være tilgængelig og synlig længere. En sådan udskiftning kan ikke fortrydes.


3. KUNDENS FORPLIGTELSER

Kunden er eneansvarlig for rigtigheden af de afgivne oplysninger i forbindelse med indgåelse af nærværende abonnementsaftale. Dersom der forsætligt eller groft uagtsomt afgives ukorrekte kontraktoplysninger, uanset om det er navnet, kontaktpersonen, forretningsadressen, postadressen, e-mail etc., har EASYNET ret til at slette ordren.

3.1 KUNDENS PUBLIKATION(ER)
KUNDEN er eneansvarlig for enhver oplysning eller ethvert materiale, der er offentliggjort på KUNDENS easyPAPER publikation. KUNDEN har ejendomsretten og immaterielle rettigheder til det materiale, som KUNDEN offentliggør via easyPAPER platformen.

Det indhold der offentliggøres på easyPAPER platformen skal overholde dansk lov, loven i det eller de lande, hvor KUNDEN har permanent virksomhed eller hjemsted og loven i de lande til hvilke indholdet er rettet eller beregnet.

Selv om EASYNET ikke systematisk overvåger eller udøver redaktionel kontrol med indholdet på easyPAPER platformen, forbeholder EASYNET sig retten til at fjerne eventuelle links til tredjemands hjemmesider eller andet indhold, som EASYNET med rimelighed kan mene krænker/overtræder nogen lovgivning eller tredjepartsrettigheder, uanset arten, eller som på anden måde udsætter eller potentielt udsætter EASYNET for civilretligt eller strafferetligt ansvar, vira eller andre skadelige elementer.

KUNDEN er ansvarlig for opnåelse af alle licenser og tilladelser fra offentlige myndigheder, udbydere m.fl., der er nødvendige for KUNDENS indhold i easyPAPER publikationen.

3.2 HOSTING
Dersom KUNDENS easyPAPER publikation regelmæssigt genererer mere servertrafik end EASYNET finder det acceptabelt, skal EASYNET sende en påmindelse pr. e-mail til kunden, i hvilken kunden anmodes om at fjerne publikationen eller opgradere til en mere passende løsning. Dersom kunden ikke retter sig efter denne påmindelse, forbeholder EASYNET sig retten til at ophæve nærværende aftale uden yderligere varsel.


4. SIKKERHED

Brugerne opretter brugernavn og tilhørende adgangskode, der anvendes som en sikkerhedsmekanisme, når man logger sig på easyPAPER platformen. EASYNET er berettiget til at bruge software, der bekræfter brugernavn og adgangskode. Alle bruger- og adgangskoder, der tildeles KUNDEN eller oprettes af KUNDEN er alene KUNDENS ansvar og KUNDEN skal behandle alle sådanne adgangskoder som fortrolige og sørge for sikkerhedsforanstaltninger for at hindre, at ikke autoriserede personer får adgang hertil.

EASYNET er ansvarlig for etablering og opretholdelse af sikkerhedsrutiner, der til enhver tid anses som tilstrækkelige til at hindre uautoriseret adgang til KUNDENS easyPAPER publikationer.

Dersom KUNDEN bliver opmærksom på et angreb på eller en krænkelse af easyPAPER platformen, skal KUNDEN omgående underrette EASYNET.

EASYNET foretager ingen selvstændig løbende backup af KUNDENS easyPAPER publikationer, men vores hostingpartner ZITCOM A/S foretager daglig backup af det samlede indhold på easyPAPER platformen, som gemmes i 21 dage.

KUNDEN er ansvarlig for at tage backup på alle filer, der oploades til easyPAPER platformen, samt at lagre denne backup på et sikkert sted. Arbejde med at genskabe data fra backup hos webhotellet vil blive faktureret efter forbrugt tid.

EASYNET er i intet tilfælde ansvarlig for krav, baseret på tab der kunne være undgået, dersom kunden havde taget og lagret backup filer i henhold til nærværende aftale.


5. PRIS OG BETALING

Betalingen for det løbende abonnement sker automatisk den 1. i hver måned, hvor det samlede abonnement trækkes på KUNDENS betalingskort. Det samlede abonnement afhænger af antallet af easyPAPER publikationer, som altid kan ses i KUNDENS administration.

Den første betaling for en ny easyPAPER publikation svarer altid til resten af den måned, hvor publikationen oprettes samt den første hele måned herefter. Den betaling hæves og faktureres straks ved oprettelsen. Efterfølgende sker betalingen automatisk den 1. måneden sammen med eventuelle andre easyPAPER publikationer.

Oprettes en ny easyPAPER publikation eksempelvis den 17. juni vil første betaling dække de resterende 13 dage af juni måned samt hele juli måned. Beregningen af forholdsvis betaling for en måned udregnes som (antal dage i måned - dato for oprettelse) / antal dage i måneden.

Prisændringer på easyPAPER platformen skal varsles minimum 3 måneders forud for prisændringens ikrafttræden. Den enkelte prisændring kan ikke overstige 5 procent, og der kan maksimalt foretages prisændringer én gang årligt. Dersom KUNDEN ikke kan acceptere de reviderede priser, kan han opsige aftalen senest ved udgangen af en måned.

Alle priser er eksklusive offentlige skatter og afgifter. Hvis der efter aftalens indgåelse fremkommer ændringer i skatter/afgifter, kan EASYNET vælge at forhøje abonnementsprisen for den igangværende periode, således at EASYNET holdes skadesløs.

EASYNET sørger for at give besked til KUNDEN i god tid inden KUNDENS betalingskort udløber, så KUNDEN har mulighed for at opdatere betalingskortoplysningerne i administrationen. Såfremt KUNDENS betalingskort udløber eller betalingen ikke kan gennemføres, så modtager KUNDEN advisering herom pr. e-mail og skal inden 10 dage sørge for at betalingen kan gennemføres. Såfremt det ikke sker, vil det medføre lukning af alle KUNDENS easyPAPER publikationer. Opdatering af betalingskort sker fra KUNDENS administration.

Hver aftaleperiode har en varighed på 1 måned og vil blive faktureret månedsvis forud.

Ved hver gennemført betaling vil KUNDEN automatisk modtage faktura pr. mail fra EASYNET.


6. OPSIGELSE, OVERDRAGELSE/FLYTNING

6.1 OPSIGELSE
Ved misligholdelse af nærværende aftale kan EASYNET opsige nærværende aftale med 1 måneds varsel til KUNDEN. I så tilfælde vil der ske refusion af ikke forbrugt abonnement.

KUNDEN kan opsige nærværende aftale helt eller delvist indtil udløbet af måneden før en ny aftaleperiode automatisk starter. Alle aftaler udløber den sidste dag i en måned og skal således opsiges senest den sidste dag måneden for at være rettidig.

Opsigelse efter denne dato medfører, at der betales for en ny måned for alle aktive easyPAPER publikationer.

KUNDEN kan til enhver tid opsige en eller flere easyPAPER publikationer i administrationen.

6.2 OVERDRAGELSE/FLYTNING
KUNDEN kan ikke overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende aftale uden EASYNET’s skriftlige tilladelse.

EASYNET er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden accept fra KUNDEN.

Det er ikke tilladt at videresælge plads eller funktionalitet på easyPAPER platformen uden skriftlig tilladelse fra EASYNET.


7. ANSVARSBEGRÆNSNING

KUNDEN accepterer at holde EASYNET skadesløs i forbindelse med et eventuelt krav, som tredjemand måtte rejse over for EASYNET på grundlag af indholdet af KUNDENS easyPAPER publikation.

EASYNET er under ingen omstændigheder erstatningspligtig over for KUNDEN eller tredjemand, hverken efter erstatningsretten indenfor eller udenfor kontrakt eller på anden måde, for nogen form for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til tab af indtjening, omsætning, goodwill, forventede besparelser, tab af data, eller for noget som helst økonomisk tab, konkret dokumenterede tab, hændelige tab eller drifts-/følgetab, uanset hvordan det måtte opstå i relation til brugen af easyPAPER platformen.

EASYNET’s erstatningsansvar er i øvrigt begrænset til og kan aldrig overstige kr. 20.000.

EASYNET kan ikke gøres ansvarlig for, at serveren hvortil KUNDEN har adgang, eller kommunikation mellem KUNDEN og EASYNET, eller kommunikation i øvrigt, er befængt med vira eller andre skadelige elementer.

Denne aftale udgør hele aftalen mellem parterne i forbindelse med abonnementet på easyPAPER platformen, og den erstatter alle tidligere eller samtidige, skriftlige såvel som mundtlige, aftaler i forhold til denne aftales område.

7.1 FORCE MAJEURE
Hvis kontraktens gennemførelse helt eller delvist hindres eller i væsentlig grad vanskeliggøres af omstændigheder uden for parternes kontrol, suspenderes parternes forpligtelser i det omfang, det er relevant i betragtning af omstændighederne og så længe disse omstændigheder vedvarer. Sådanne omstændigheder omfatter, men er ikke begrænset til, strejke, lockout, telekommunikationsfejl og andre omstændigheder, der vil blive klassificeret som force majeure.


8. PERSONDATAPOLITIK

Som kunde hos EASYNET accepterer du, at vi som dataansvarlig indsamler og registrerer nødvendige persondata om de brugere, der har indgået abonnementsaftalen og/eller har adgang til KUNDENS løsning.

8.1 HVILKE PERSONDATA BEHANDLER VI?
Vi har opdelt data i to overordnede kategorier. Når en bruger anvender KUNDENS easyPAPER løsning indsamler vi generelle data via cookies og logging. Disse oplysninger omfatter din IP-adresse, den anvendte platform og browser samt dato og tidspunkter for login. Formålet med registrering af de generelle data er at gøre vores fejlsøgning og afhjælpning af fejl bedre og hurtigere.

Vi indsamler og behandler også persondata på brugerne og KUNDEN i det tilfælde der er tale om personligt ejede virksomheder, foreninger eller lignende. Disse oplysninger omfatter navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Formålet med behandlingen af disse persondata er EASYNETS legitime interesse i at skabe og opretholde EASYNETS forretningsmæssige forbindelse til KUNDEN og KUNDENS brugere.

8.2 VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA
Som udgangspunkt videregiver vi ikke brugernes personoplysninger til andre, medmindre lovgivningen kræver det eller tillader det.

Vi anvender eksterne virksomheder som underleverandører for at kunne drive easyPAPER platformen og levere vores ydelser til KUNDEN og KUNDENS brugere bedst muligt. Disse underleverandører kaldes underdatabehandlere og behandler i visse tilfælde dine personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os, men kun efter vores instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

8.3 LAGRING AF PERSONDATA
Vi sørger løbende for at slette persondata på KUNDEN og KUNDENS brugere, når de ikke længere er relevante for de formål, som vi har indsamlet dem til. Eksempelvis opbevarer vi persondata så længe KUNDEN har en aktiv easyPAPER publikation.

Vi beholder dog persondata i det omfang lovgivningen kræver det, som det eksempelvis er tilfældet med bogføringsdata omfattet af bogføringsloven.

8.4 RET TIL INDSIGT OG BERIGTIGELSE
Hvis vi har registreret persondata om dig som bruger hos KUNDEN eller andre brugere hos KUNDEN, så har du som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med at gøre brug af. Dine rettigheder omfatter:

  • Du har ret til at få indsigt i, hvilke persondata vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver persondata til andre.

  • Du har ret til at få berigtiget urigtige persondata om dig.

  • Du har i visse tilfælde ret til at få slettet nogle af dine persondata.

  • Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine persondata, så at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

  • Du har ret til såkaldt dataportabilitet af de persondata, du har afgivet til os, for så vidt angår de persondata, som vi har indsamlet på baggrund af dit samtykke, eller fordi vi skal bruge persondata til opfyldelse af en kontrakt med dig.

  • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine persondata på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine persondata, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter persondata indsamlet på baggrund af dit samtykke vil blive slettet.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig til EASYNET. Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af persondata. Hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

8.5 DATABEHANDLERAFTALE
Vi tilbyder KUNDEN vores normale databehandleraftale, som foreskriver hvorledes EASYNET skal forholde os i forhold til de persondata, som KUNDEN behandler via easyPAPER platformen.


9. KOMMUNIKATION

Ved accept af denne abonnementsaftale indgår KUNDEN et kundeforhold med EASYNET. Dermed accepterer KUNDEN at modtage kommunikation fra EASYNET i forhold til KUNDENS løsning, generelle informationer og specifikke informationer om de ydelser, som EASYNET leverer eller kan levere til KUNDEN.

Til det formål indsamler og behandler vi navn og e-mail adresse på de brugere hos KUNDEN, som skal modtage informationer fra EASYNET.


10. VÆRNETING OG LOVVALG

Enhver tvist der udspringer af nærværende aftale skal afgøres efter dansk ret, og tvisten er underlagt retten i Horsens som første retsinstans.


11. VERSION

Denne udgave af “Generelle abonnementsbetingelser" for easyPAPER er version 1.0.

Senest opdateret 6. juni 2018.